PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

ระบบโครงสร้าง


คุณสุทธิชัย ทองยศ
(ตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายตรวจสอบอาคาร)

วิศวกรโยธา
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารงานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 2548
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีโครงสร้าง(เกียรตินิยมอันดับ 1) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี2541
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- ภาคีวิศวกรโยธา เลขที่ ภย. 24662
ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
วิศวกรโยธา บริษัท ควอนทัม.คอนสทรัคชั่น จำกัด
วิศวกรโยธา บริษัทโฮมเพลส จำกัด
วิศวกรโยธา บริษัท มาสเตอร์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
ผู้ช่วยวิศวกรโครงการ บริษัท พล๊อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟ็ค จำกัด
วิศวกรโครงการ บริษัท โฮมดีไซน์ แอนด์ ดิเวลลอป จำกัด
 

คุณชาญชัย
(ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบอาคารแผนกโครงสร้าง)

วิศวกรโยธา/ผู้ตรวจสอบอาคาร
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วุฒิบัตร หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 1 ภาคค่ำ ปี 2549
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประเภทบุคคลธรรมดา เลขที่ บ.0177/2550 ปี2550
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- ภาคีวิศวกรโยธา เลขที่ ภย.31538
- ผู้ตรวจสอบอาคาร เลขที่ 0177/2550
ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
วิศวกรโยธา บริษัท รุ่ง เอ็นจิเนียริ่ง คอนสทรัคชั่น จำกัด
วิศวกรโยธา บริษัท แซมคอน จำกัด
 

คุณกัมปนาท แม้นทอง
(ตำแหน่งพนักงานฝ่ายตรวจสอบอาคารแผนกโครงสร้าง)

วิศวกรโยธา/นักวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์/ผู้ตรวจสอบอาคาร
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วุฒิบัตร หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 1 ภาคค่ำ ปี 2549
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประเภทบุคคลธรรมดา เลขที่ บ.0177/2550 ปี2550
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- ภาคีวิศวกรโยธา เลขที่ ภย.17295
- ผู้ตรวจสอบอาคาร เลขที่ 0178/2550
ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
วิศวกรโยธา บริษัท ไทยโอบายาชิ จำกัด