PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

สถาปัตย์

ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ


คุณวิทูร ปรมสวัสดิ์
(ตำแหน่งห้วหน้าฝ่ายตรวจสอบอาคารแผนกสถาปัตย์ )

สถาปนิก
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2549
ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
สถาปนิก บริษัท เอ- ทรีดี จำกัด
สถาปนิก บริษัท ไทยฟังต้า จำกัด