PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการตรวจสอบอาคารนั้นจะมีกฎหมายควบคุมอยู่หลายฉบับ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น ประเภทของอาคาร อายุอาคารโดยจะต้องพิจารณาควบคุมไปกับมาตรฐานของวัสดุ และ อุปกรณ์ประกอบอาคาร ด้วย