PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

ขอบเขตการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบอาคารจะทำการตรวจสอบโดยด้วยสายตา การทดสอบเฉพาะ ทำรายงานและประเมินความแข็งแรงของอาคารและระบบที่เกี่ยวข้องซึ่งเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร
หลังจากการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย ผู้ตรวจสอบจะต้องทำรายงานเกี่ยวกับอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารโดยเจ้าของอาคารจะต้องรับทราบและส่งรายงานแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในทุกๆปี

การตรวจสอบอาคาร