PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจสอบอาคารมีดังนี้

1. ความปลอดภัยของอาคาร
การตรวจสอบจะเน้นไปที่โครงสร้างของอาคารโดยการตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร อันได้แก่มีความเสียหายแก่โครงสร้างหรือฐานรากของอาคาร
2. ความปลอดภัยของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบเพื่อพิจารณาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารเช่นลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบบันไดหนีไฟ ป้ายหนีไฟ ระบบไฟฟ้า และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
3. ความใส่ใจในสุขภาพของสาธารณชน
นี้คือการตรวจสอบเพื่อวัดมาตรฐานสภาพร่างกายที่มีความสัมพันธ์กับอาคารเช่นระบบประปา ระบบน้ำดี น้ำเสีย, ระบบกำจัดขยะมูลฝอย, ระบบการระบายอากาศ และ ระบบควบคุมมลพิษทางเสียง in the interest of the health and well-being of building occupants.