PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

ระบบเครื่องกล

 
รุ่งทวี ผดากาล
(ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบอาคารแผนกระบบเครื่องกล)

วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรป้องกันอัคคีภัย
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2549
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2547
วุฒิบัตร หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคารรุ่นที่ 1” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- ผู้ตรวจสอบอาคาร เลขที่ บ.0219/2550