PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

ระบบไฟฟ้า


สุกิจ ศรีสุวรรณ
(ที่ปรึกษาระบบไฟฟ้า)
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน์
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ - สามัญไฟฟ้า เลขที่ สฟก. 2433
ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
วิศวกรไฟฟ้า, บริษัท ไทยโมเดิร์น พลาสติก จำกัด
ผู้จัดการโครงการ บริษัท บิวคอน จำกัด
กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ซีลเต็ม คอนส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 

คุณวิชัย เลิศเกรียงไกรยิ่ง
(ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบอาคารแผนกระบบไฟฟ้า และ Life Safety)

วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรป้องกันอัคคีภัย
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2549
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2545
วุฒิบัตร หลักสูตร “วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยรุ่นที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2549
วุฒิบัตร หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคารรุ่นที่ 1” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- ภาคีวิศวกรไฟฟ้า เลขที่ ภก.30187
- ผู้ตรวจสอบอาคาร เลขที่ บ.0013/2550
ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
ผู้ตรวจสอบอาคาร บริษัท ฟิวชั่น ไฟร์ เซพตี้ จำกัด