PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

HOT ISSUE

ด้วยกฏหมายที่ออกมาใหม่ ทำให้เจ้าของอาคารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องทำความเข้าใจเพื่อนำไป
ปฏิบัติ เพราะยังมีบางประเด็นที่อาจจะเข้าคลาดเคลื่อน โดยบริษัทหวังว่าท่านจะนำข้อมูลเหล่านี้
ไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและตัวท่านเอง


Download here.pdf