PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน

กฏกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในโรงงาน
กฏกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในโรงงาน
พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้มีการตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัย
ของไฟฟ้าเป็นประจำทุกปี
Download here.pdf
เอกสารรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า
Download here.pdf
เอกสารรายละเอียดการตรวจสอบไฟฟ้าประจำปี
Download here.pdf