PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

โครงการตรวจสภาพบ้านมือสองเพื่อการซื้อขาย

หลักการ

  
        บ้านมือสองส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ผู้ซื้อส่วนใหญ่มักมีความกังวลใจในเรื่องความปลอดภัยมั่นคงแข็งแรงและระบบต่างๆ ภายในบ้าน ว่าพร้อมทำงานหรือไม่ซึ่งผู้ซื้อมักจะไม่มีข้อมูล และจะต้องวัดดวงในการซ่อมแซมแก้ไขในภายหลัง โครงการนี้จะเป็นการอุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้น โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบและจัดทำรายงานการตรวจสอบ นำเสนอความเป็นจริงว่าบ้านที่ตรวจสอบนั้นมีส่วนใดบ้างที่ไม่ปลอดภัย มีระบบใดที่ไม่พร้อมใช้งานหรือมีส่วนในที่ผู้ซื้อจะต้องเตรียมงบประมาณเพื่อซ่อมแซมเพิ่มเติม ข้อมูลดังกล่าวนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้มีความคิดเห็นร่วมกันในการพิจารณาราคาที่เหมาะสมและเป็นการสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อบ้านหลังนั้นได้ดีขึ้น จะเป็นการช่วยทำให้การซื้อขายบ้านมือสองเกิดความคล่องตัวและช่วยร่นระยะเวลา การซื้อขายบ้านมือสองให้สั้นลง


วัตถุประสงค์

  
        เพื่อเป็นการพัฒนาและขยายตลาดการซื้อขายบ้านมือสองทั้งในด้านคุณภาพ และปริมาณให้เพิ่มมากขึ้น


ผู้เข้าร่วมทำโครงการ

  
        โครงการนี้เป้นความร่วมมือของสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ และสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารจัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกของทั้งสองสมาคมได้ใช้เพื่อเป็นการให้บริการแกลูกค้าที่ต้องการขายบ้านมือสอง


วิธีการ   
        สมาชิกของสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารที่ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรการตรวจสอบสภาพบ้านมือสองแล้วจะเป็นผู้ที่เข้าไปตรวจสอบสภาพบ้านมือสองโดยมีงานที่ต้องตรวจสอบดังนี้

  1. งานสถาปัตยกรรม
  2. งานโครงสร้าง (Visual Inspection)
  3. งานระบบหลังคา
  4. งานระบบไฟฟ้า
  5. งานระบบสุขาภิบาล

        เมื่อดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ ผู้ตรวจสอบจะจัดทำรายงานการตรวจสอบเพื่อเป็นข้อมูลแสดงผลการตรวจสอบให้แก้ผู้ขอรับบริการเพื่อที่จะได้ใช้แสดงต่อผู้สนใจซื้อต่อไป

อัตราค่าบริการ

ประเภทบ้าน
บุคคลทั่วไป
ลูกค้าของสมาชิกสมาคมการขายและการตลาด
บ้านเดี่ยวไม่เกิน 400 ตร.ม. 8,000 บาท
5,500 บาท
ทาวน์เฮ้าส์ไม่เกิน 100 ตร.ม. 5,500 บาท
3,850 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

        ใช้ระยะเวลาการตรวจสอบจนถึงส่งมอบสมุดรายงาน 14 วันทำการ