PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

หากยังไมได้ใบ ร.๑ ต้องตรวจสอบอาคารหรือไม่..

หลังจากที่สงสัยกันมานาน และทางเจ้าพนักงานท้องถิ่นเองก็ยังสงสัย จึงได้ส่งจดหมายถามไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง บัดนี้ กรมโยธาได้คลายข้อสงสัยให้กับทั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ตรวจสอบอาคาร และเจ้าของอาคาร โดยสามารอ่านจดหมายตอบกลับจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ถึงสำนักการโยธากรุงเทพมหานครได้ดังนี้....
"จดหมายลงวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๒
เรื่อง  หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอรายงานผลการตรวจสอบอารคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักการโยธา อ้างถึง  หนังสือสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๐๙๐๗/อ.๑๗๘๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคา ๒๕๕๒
 
           ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้ขอหารือกรมโยธาธิการและผังเมือง กรณีที่กฏกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ที่กำหนดให้เจ้าของอาคารหรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกปี หากเจ้าของอาคารหรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารประเภทการตรวจสอบใหญ่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร เนื่องจากรายงานที่เสนอมีข้อบกพร่องและเจ้าของอาคารยังมิได้ดำเนินการแก้ไข จะมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอผลการตรวจสอบอาคารให้เป็นไปตามข้อ ๒๑ แห่งกฏกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบฯ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
 
        กรมโยธาธิการและผังเมืองได้พิจารณาแล้วขอเรียนว่า ตามมาตร ๓๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับรายงานการตรวจสอบอาคารแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารโดยมิชักช้าเพื่อพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) หรือดำเนินการตามมาตร ๔๖ และมาตรา ๔๖ ทวิ แล้วแต่กรณี และถ้าเจ้าของอาคารหรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารแล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร เจ้าของอาคารหรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดนั้น ก็ไม่ต้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารครั้งต่อไป เนื่องจากระยะ ๓๐ วัน ก่อนวันที่ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร จะมีระยะเวลาครบ ๑ ปี  ยังไม่เกิดขึ้น แต่ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)  เจ้าของอาคารหรือผู้จดัการนิติบุคคลอาคารชุดยังคงต้องจัดให้มีการตรวจสอบประจำปีและตรวจสอบใหญ่ตามที่กฏหมายกำหนด เมื่อได้รับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) แล้ว จึงส่งรายงานผลการตรวจสอบภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันที่ใบรับรองการตรวจสอบอาคารฉบับเดิมจะมีระยะเวลาคาบ ๑ ปี โดยรายงานนั้นต้องแสดงผลการตรวจสอบตลอดช่วงระยะเวลาที่ยังไม่มีการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารด้วย


ดาวน์โหลดจดหมายได้ที่นี่.!!!