PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

รายละเอียดการให้บริการ

 1. ให้คำแนะนำการคัดเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสม
 2. ให้คำแนะนำด้านสัญญาก่อสร้าง
 3. ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
 4. ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ที่ไปใช้ในหน่วยงาน
 5. เป็นตัวแทนเจ้าของบ้านในการกำกับดูแลงานก่อสร้าง
 6. ประสานงานผู้รับเหมา
 7. ทำแผนงานก่อสร้าง (Schedule)
 8. เร่งรัดงานก่อสร้างให้เสร็จตามแผนที่วางไว้
 9. พิจารณาการเบิกจ่ายงวดงาน
 10. เสนอแนวทางแก้ไขหากงานก่อสร้างมีปัญหาเชิงวิศวกรรม
 11. จัดทำรายงานก่อสร้าง (Monthly Report) ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพงานก่อสร้าง,
  ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง