PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

ทำไมต้องตรวจสอบงานก่อสร้าง

  1. เพื่อมั่นใจว่างานก่อสร้างได้มาตรฐาน
  2. เพื่อตรวจสอบว่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ถูกต้องตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่
  3. หากงานก่อสร้างไม่ถูกต้องหรือก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานสามารถแก้ไขได้ในตอนนั้นๆ