PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

ขั้นตอนการตรวจรับบ้าน

ช่วงก่อนการตรวจสอบ

 1. ผู้ใช้บริการนัดวันเวลาเข้าตรวจนัดล่วงหน้าก่อนการตรวจรับจริงอย่างน้อย 3 วัน
 2. ผู้ใช้บริการต้องจัดส่งมาตรฐานของวัสดุให้กับทางบริษัทฯ ก่อนวันตรวจสอบจริงทางแฟกซ์
  หรือทาง e-mail
 3. บริษัทฯจะยืนยันวันและเวลาที่แน่นอนในการตรวจรับบ้าน

ช่วงทำการตรวจสอบ

 1. ผู้ใช้บริการจะต้องประสานงานกับทางโครงการหรือผู้ขาย เพื่อขอพื้นที่ให้กับทางบริษัทฯ
  สามารถทำการตรวจสอบได้โดยสะดวก
 2. บริษัทฯจะตรวจสอบภายใต้เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป โดยยึดถือคุณภาพของงานประมาณ 80%
  เป็นเกณฑ์ และขอบเขตในการตรวจสอบจะขึ้นกับสภาพความพร้อมของพื้นที่หน้างาน
 3. เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จจะทำการสรุปปัญหาที่ตรวจพบให้กับทางผู้ใช้บริการทราบ ทั้งนี้จะต้อง
  มีฝ่ายผู้ขายเข้ารับทราบปัญหาและสรุปแนวทางแก้ไขเบื้องต้นกับทางบริษัทฯในขั้นตอนนี้ด้วย

ช่วงหลังการตรวจสอบ

 1. ทางบริษัทฯจะจัดส่งเอกสารรายการข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ให้กับทางผู้ใช้บริการภายใน
  ระยะเวลา 5 วัน นับจากวันที่ตรวจสอบ