PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

PSInspector ผู้ตรวจสอบอาคาร ยินดีต้อนรับ

PSInspector เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ซึ่งมีความชำนาญด้านการตรวจสอบอาคารในประเทศไทย ให้บริการครอบคลุมทุกๆด้านของการตรวจสอบอาคาร และให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่ลูกค้า
เราได้อุทิศตัวเองเพื่อให้บริการการตรวจสอบด้วยความน่าเชื่อถือ ให้ผลลัพธ์การตรวจสอบบนพื้นฐานของ ข้อเท็จจริง ,การค้นหา, การทดสอบ บนความรู้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และความปลอดภัยสูงสุด

ความเป็นมา

ในปี 2550 P.S. Grand Group ได้ขยายความชำนาญ จึงได้สร้างธุรกิจการตรวจสอบอาคารและทดสอบสมรรถนะความปลอดภัยซึ่งมีผู้ตรวจสอบอาคารที่มีความชำนาญเฉพาะด้านโดยใช้ชื่อว่า PSinspector โดยเรามีผู้เชี่ยวชาญในด้าน, การก่อสร้าง, วิศวกรรม, การบริหารจัดการ ทำให้ลูกค้าต่างมั่นใจ ดังเช่นลูกค้าทั้งหมดที่ได้รับความพึงพอใจ

โดยในปีปัจจุบัน Psinspector ได้เพิ่มการบริการให้มีการครอบคลุมมากยิ่งนอกเหนือจากตรวจสอบอาคารอันได้แก่

บริการทดสอบสมรรถนะอาคารครบวงจร

ระบบโครงสร้าง

 • ทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างคอนกรีต

ระบบป้องกันอัคคีภัย

 • ทดสอบสมรรถนะเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (NFPA 20)
 • การทดสอบสมรรถนะเครื่องสูบน้ำดับเพลิง เป็นการทดสอบตอนส่งมอบงานหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ หรือหลังจากที่มีการทดสอบประจำสัปดาห์ หรือหลังจากการซ่อมบำรุงแล้วเสร็จ โดยการทดสอบจะเป็นการดูค่าความสัมพันธ์กันระหว่างอัตราการไหลของน้ำในท่อดับเพลิง โดยใช้เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำที่ไหลในท่อ (Ultrasonic Flow Meter)และแรงดันด้านดูและด้านจ่าย โดยเปรียบเทียบกับค่าที่ผู้ผลิตกำหนด ทำให้ผู้ใช้งานทราบถึงสมรรถนะเครื่องสูบน้ำดับเพลิงได้ ซึ่งทั้งนี้ต้องดูการติดตั้งด้วยว่า ถูกต้องหรือเปล่า

  หลังจากการทดสอบสมรรถนะ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแล้วต้องทำการทดสอบ อัตราการไหลของน้ำที่จุดไกลสุด และสูงสุด เพื่อดูความสัมพันธ์กับแรงดันด้วยเครื่อง (Pitot tube)ว่าเพียงพอต่อการดับเพลิงหรือไม่

 • ทดสอบระบบอัดอากาศกันควันไฟทั้งระบบ (NFPA 92, 101)
 • ทดสอบระบบดับเพลิงเคมีเปียก (UL-300) (NFPA 96) เช่น Ansul, Kidde
 • การทดสอบระบบดับเพลิงเคมีเปียก (UL-300)(NFPA 96)เป็นการทดสอบระบบดับเพลิงบริเวณเตาประกอบอาหาร โดยดูวิธีการติดตั้ง ต้องได้มาตรฐานตามผู้ออกแบบ และที่คู่มือกำหนด ซึ่งการทดสอบสมรรถนะ เป็นการจำลองว่าสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่

 • ทดสอบระบบดับเพลิงสารสะอาด (FM-200 or SAPPHIRE)
 • ทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง (NFPA 25)
 • การทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง (NFPA 25)เป็นการทดสอบการทนแรงดัน ของสายฉีดน้ำดับเพลิง ซึ่งเรียกว่าวิธี hydrostatic test โดยนำสายออกจากตู้สายฉีด แล้วนำเข้าไปอัดในเครื่องอัดน้ำแรงดันต่ำ และแรงดันสูงตามลำดับ สังเกตดูร่องรายการฉีกขาด แตก โดยถ้าสายอยู่ในสภาพดี ต้องทำการ re-rack หรือ re-roll อีกครั้งหนึ่ง

 • ทดสอบวาล์วจำกัดแรงดันในตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (NFPA 14) New!
 • ทดสอบระบบท่อแห้งแบบชะลอน้ำเข้า(Pre-Action System)
 • ทดสอบระบบเปิด(Deluge System)
 • ทดสอบสถานีก๊าซ (กรมธุรกิจพลังงาน)

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

 • ทดสอบระบบตู้แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (NFPA 72)
 • ทดสอบระบบอาคารอัจฉริยะ (BAS)
 • ทดสอบระบบควบคุมการไหลของน้ำดับเพลิง (NFPA 25)
 • ทดสอบวาล์วสถานะเปิด-ปิดน้ำดับเพลิง (NFPA 25)
 • ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟอัตโนมัติ
 • ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนอัตโนมัติ

ระบบไฟฟ้า

 • ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน - ทดสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า (NFPA 780)

ระบบปรับอากาศ

 • ทดสอบสมรรถนะเครื่องทำความเย็น (Chiller)

บริการออกแบบ

 • ออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (NFPA 72)
 • ออกแบบระบบดับเพลิง (NFPA 20)
 • ออกแบบเส้นทางหนีไฟ (NFPA 101)
 • ออกแบบเวลาการอพยพ
 • ออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร

บริการตรวจสอบ

 • ตรวจสอบอาคาร
 • ตรวจรับบ้าน
 • ตรวจรับคอนโด

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์

 • ให้คำปรึกษาพร้อมทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 • การประเมินทรัพย์สิน