PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

ระบบป้องกันอัคคีภัย

คุณอัครเนตร เฟื่องเกษม
(ตำแหน่งพนักงานฝ่ายตรวจสอบอาคารแผนกระบบ)
วิศวกรโยธา/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วุฒิบัตร หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย” รุ่นที่ 180 ปี 2548
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- ภาคีวิศวกรโยธา เลขที่ ภย.25804
ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
วิศวกรโยธา บริษัท เพาเวอร์พี จำกัด
วิศวกรโยธา บริษัท ไทยนิปปอนคอนกรีต จำกัด
วิศวกรโครงการ บริษัท ซีแอนด์เอ ทรานสปอร์ต จำกัด