PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

ผู้จัดการทั่วไป

คุณปิยะ สว่างพาณิชย์
(ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบอาคาร)

วิศวกรโยธา/นักวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์/ผู้ตรวจสอบอาคาร
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปี 2549
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วุฒิบัตร หลักสูตร “การประเมินโรงแรมขั้นสูง” ปี 2549 สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
วุฒิบัตร หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 1 ภาคค่ำ ปี 2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วุฒิบัตร หลักสูตร “ผู้ควบคุมมลพิษน้ำ” รุ่นที่ 20 ปี 2550 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
วุฒิบัตร หลักสูตร “ผู้ควบคุมมลพิษอากาศ” รุ่นที่ 18 ปี 2550 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
วุฒิบัตร หลักสูตร “การปฏิบัติและการบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบสำหรับอาคารสูง” รุ่นที่ 3 ปี 2550

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- นักประเมินอสังหาริมทรัพย์ชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ.238
- ภาคีวิศวกรโยธา เลขที่ ภย.37227
- ผู้ตรวจสอบอาคาร เลขที่ 0179/2550
ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
-วิศวกรโยธา บริษัท ซี.เอ.คอนสทรัคชั่น 1994 จำกัด
-วิศวกรโยธา บริษัท อินเทลเลค จำกัด
-วิศวกรโยธา บริษัท อเมริกัน แอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) จำกัด
-ผู้จัดการ หจก. พี.เอส. แกรนด์ กรุ๊ป จำกัด