PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

ตรวจรับบ้านคืออะไร

ตรวจรับบ้าน คือ การตรวจสอบบ้านขั้นสุดท้ายก่อนลงนามรับบ้าน ซึ่งขั้นตอนนี้มีความสำคัญ
และต้องใช้การพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากๆ เพื่อดูว่าบ้านที่จะซื้อมีข้อบกพร่องหรือมีปัญหา
อะไรแฝงอยู่บ้าง จะได้ให้ผู้ขายทำการแก้ไขให้เรียบร้อยเสียก่อนที่จะมีการรับมอบบ้าน
เพราะเมื่อท่านเจ้าของบ้านผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้ว ท่านจะต้องลงนามในเอกสารรับมอบบ้าน
หลังจากนั้นจะผ่านไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายในการซื้อบ้านคือ การไปทำสัญญาซื้อขายและโอนบ้าน
และที่ดินที่กรมที่ดินนั่นเอง