PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

การตรวจสอบเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ตู้สายน้ำดับเพลิง ปั้มน้ำดับเพลิง
ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ รวมถึงกฏหมายเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

ประเภทของเพลิง ประเภทของเพลิง
Download here.pdf
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
Download here.pdf
ระบบน้ำดับเพลิง ระบบน้ำดับเพลิง
Download here.pdf
อุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ตรวจจับควัน
Download here.pdf
กฏหมายเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย กฏหมายเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
Download here.pdf

ที่มา: สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย